ΑνακοινώσειςΝέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2022-2023

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  ( ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από έσοδα
προερχόμενα από αντίτιμο από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης έως και οκτώ (8) μήνες για το έτος 2022-2023,

προκηρυξη  2022 pdf

ΑΙΤΗΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση μη καταδίκης

Υπεύθυνη δήλωση στρατιωτικών υποχρεώσεων