Νέα

Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης – Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 186738 για την ανάθεση του έργου : «Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης», με προϋπολογισμό 3.550.000,00 ΕΥΡΩ  (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατεβάστε τα έγγραφα του Διαγωνισμού, εδώ