ΑνακοινώσειςΝέα

Ξεκινούν οι εγγραφές για την καλοκαιρινή κατασκήνωση του Δήμου μας! – Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής  διοργανώνει πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 – 16 ετών κατοίκων του Δήμου, παιδιών ανέργων οικογενειών, παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιών με γονείς ΑΜΕΑ ή μέλος ΑΜΕΑ στην οικογένεια, παιδιών πολύτεκνων οικογενειών και γενικότερα παιδιών οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, με δεδομένη τη σημερινή οικονομική κρίση, να επωμισθούν τα έξοδα των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις.

Η κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί σε μία  κατασκηνωτική  περίοδο  15 ημερών από 04 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2022

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 60/2022 και με αρ. πρωτ. 9000/17-06-2022 (ΑΔΑ:93ΤΜΩΗ8-Ρ3Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κατανομή των παιδιών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην  κατασκηνωτική περίοδο.

 Δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατίθενται ηλεκτρονικά απαραιτήτως μαζί με το έντυπο της αιτήσεως :

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  (πρόσφατο –εφόσον δεν είναι δημότης  Φιλοθέης-Ψυχικού)
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2020.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν  δικαιούνται την  παροχή  κατασκήνωσης  για  τα  παιδιά  τους  από  το ασφαλιστικό   τους  ταμείο

 

Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση (κατατίθενται ηλεκτρονικά) :

  • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας σε ισχύ ( για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου)
  • Κάρτα πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό ΑΣΠΕ, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (για την πολυτεκνία)
  • Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ (για γονείς ή αδελφό/ή  Α.με.Α)
  • Αποδεικτικό ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή σχετικές νομικές ενέργειες ότι τελεί σε διάσταση  ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση επιμέλειας παιδιών (για μονογονεϊκή οικογένεια)
  • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας κτλ ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ
  • Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσής της (για αλλοδαπούς)

Η Διεύθυνση  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο και  αν  απαιτηθεί  να  συντάξει  έκθεση  Κοινωνικής  Έρευνας από  τον  Κοινωνικό  Λειτουργό.

Η Βεβαίωση παιδιάτρου με φωτογραφία του παιδιού για τον πλήρη εμβολιασμό του και ότι δεν πάσχει από υποκείμενα νοσήματα θα προσκομισθεί απαραιτήτως μέσα σε διάστημα 5 ημερώνμετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής των δικαιούχων για τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού στην κατασκήνωση.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από 01/07/2022 έως 15/07/2022

Οι Αιτήσεις με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ στο email:  pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες:   2132014681, 2132014625, 2132014650 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 15:00) 

AΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ