ΑνακοινώσειςΝέα

Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων – Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων ”, με προϋπολογισμό 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-09-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατεβάστε τα έγγραφα του Διαγωνισμού, εδώ