Ανακοινώσεις

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού για την έναρξη και

πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και 8 μήνες, αμειβόμενου σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα

τοις εκατό (70%) από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο για το έτος 2021-2022, λόγω μη πλήρωσης της

θέσης με ειδικότητα ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ

2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ