Ανακοινώσεις

Διακήρυξη για την εκτύπωση των πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης για τα έτη 2020-2021

Η υπ’ αριθμ.105/12-2-2020 Διακήρυξη για την εκτύπωση των πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης για τα έτη 2020-2021 με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΩΝ  σε μορφή pdf

2 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  σε μορφή word

3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή pdf

4 ΜΕΛΕΤΗ σε μορφή pdf

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σε μορφή pdf

6 ΤΕΥΔ σε μορφή word

7 ΤΕΥΔ σε μορφή pdf