Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και Αίτηση πρόσληψης

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ