Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού

Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 2021